Jadwal Dokter Rumah Sakit Tugu Ibu

Jadwal Dokter

Poli Umum
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU MINGGU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00 Poli Umum 09.00 - 14.00
dr. H. Syech Abdullah Umar
Poli Umum 09.00 - 14.00
Dr. Lukman AR, MM
Poli Umum 09.00 - 14.00
Dr. Dianawati
Poli Umum 09.00 - 14.00
dr. H. Syech Abdullah Umar
Poli Umum 09.00 - 14.00
Dr. Peppi R. Firaidie, MM.
Poli Umum
09.00 - 14.00

Dr. Said Ramadhon
Minggu I & III

Poli Umum 09.00 - 14.00
Dr. Miranti Dewayeni
Minggu II & IV

10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Poli Umum 17.00 - 20.00
Dr. Lukman AR, MM
Poli Umum 17.00 - 20.00
Dr. Lukman AR, MM
Poli Umum 17.00 - 20.30
dr. H. Syech Abdullah Umar
Poli Umum 17.00 - 20.30
dr. H. Syech Abdullah Umar
Poli Umum 17.00 - 20.30
dr. H. Syech Abdullah Umar
Poli Umum 17.00 - 20.30
dr. H. Syech Abdullah Umar
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 20.30
20.30 - 21.00
Kesehatan Anak
Rabu -->
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU MINGGU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00 Kesehatan Anak 07.00 - 13.00
dr. Muhammad Natsir, SpA Kesehatan Anak 09.00 - 14.00
Dr. Bachruddin Isnuhandoyo, SpA
Kesehatan Anak 07.00 - 13.00
dr. Muhammad Natsir, SpA
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00 Kesehatan Anak 09.00 - 14.00
Dr. Bachruddin Isnuhandoyo, SpA
Kesehatan Anak 09.00 - 14.00
Dr. Bachruddin Isnuhandoyo, SpA
Kesehatan Anak 09.00 - 14.00
Dr. Bachruddin Isnuhandoyo, SpA
Kesehatan Anak 09.00 - 14.00
Dr. Bachruddin Isnuhandoyo, SpA Kesehatan Anak 09.00 - 12.00
Dr. Deasy Grafianti, SpA
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 Kesehatan Anak 13.00 - 15.00
Dr. Deasy Grafianti, SpA
Kesehatan Anak 13.00 - 15.00
Dr. Deasy Grafianti, SpA
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Kesehatan Anak 15.00 - 16.30
Dr. Deasy Grafianti, SpA
Kesehatan Anak 15.00 - 16.30
Dr. Deasy Grafianti, SpA
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30 Kesehatan Anak 17.00 - 20.00
Dr. Bachruddin Isnuhandoyo, SpA
Kesehatan Anak 17.00 - 20.00
Dr. H. Tadjuddin Tutu, SpPA
Kesehatan Anak 17.00 - 20.00
Dr. H. Tadjuddin Tutu, SpPA
Kesehatan Anak 17.00 - 21.00
Dr. Bachruddin Isnuhandoyo, SpA
Kesehatan Anak 17.00 - 20.00
Dr. H. Tadjuddin Tutu, SpPA
Kesehatan Anak 17.00 - 21.00
Dr. H. Tadjuddin Tutu, SpPA
17.30 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 20.30
20.30 - 21.00
Jantung
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU MINGGU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 11.00 Spesialis Jantung 10.00 - 12.00
Dr. Ma'mun, SpJP
Spesialis Jantung 10.00 - 12.00
Dr. Ma'mun, SpJP
Spesialis Jantung 10.00 - 12.00
Dr. Ma'mun, SpJP
Spesialis Jantung 10.00 - 12.00
Dr. Ma'mun, SpJP
Spesialis Jantung 10.00 - 12.00
Dr. Ma'mun, SpJP
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Spesialis Penyakit Dalam
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU MINGGU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00 Spesialis Penyakit Dalam
08.00 - 13.00

Dr. Syarifuddin Laingki, SpPD
Spesialis Penyakit Dalam
08.00 - 13.00

Dr. Syarifuddin Laingki, SpPD
Spesialis Penyakit Dalam
08.00 - 12.00

Dr. Syarifuddin Laingki, SpPD
Spesialis Penyakit Dalam
09.00 - 11.00

Dr. Heri Kurniawan, SpPD
09.00 - 09.30 Spesialis Penyakit Dalam
09.00 - 15.00

Dr. H. Edi Har Harun, SpPD
Spesialis Penyakit Dalam
09.00 - 15.00

Dr. H. Edi Har Harun, SpPD
Spesialis Penyakit Dalam
09.00 - 15.00

Dr. H. Edi Har Harun, SpPD
09.30 - 10.00
10.00- 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Spesialis Penyakit Dalam
15.00 - 20.00

Dr. Junaedi, SpPD
Spesialis Penyakit Dalam
16.00 - 20.00

Dr. Syarifuddin Laingki, SpPD
Spesialis Penyakit Dalam
17.00 - 20.00

Dr. Heri Kurniawan, SpPD
Spesialis Penyakit Dalam
15.00 - 20.00

Dr. Junaedi, SpPD
Spesialis Penyakit Dalam
17.00 - 21.00

Dr. H. Edi Har Harun, SpPD
Spesialis Penyakit Dalam
15.00 - 20.00

Dr. Junaedi, SpPD
Spesialis Penyakit Dalam
16.00 - 20.00

Dr. Syarifuddin Laingki, SpPD
Spesialis Penyakit Dalam
15.00 - 20.00

Dr. Junaedi, SpPD
Spesialis Penyakit Dalam
17.00 - 20.00

Dr. Heri Kurniawan, SpPD
Spesialis Penyakit Dalam
15.00 - 20.00

Dr. Junaedi, SpPD
Spesialis Penyakit Dalam
16.00 - 20.00

Dr. Syarifuddin Laingki, SpPD
Spesialis Penyakit Dalam
15.00 - 20.00

Dr. Junaedi, SpPD Spesialis Penyakit Dalam
16.00 - 20.00

dr. Amin Choirul Iksan, SpPD
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Spesialis Paru
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU MINGGU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00- 11.00
11.00 - 11.30 Spesialis Paru
11.00 - 13.00

Dr. Sukaenah Shebubakar, SpP, FCCP
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Spesialis Paru
16.00 - 20.00

Dr. Susanto Sudarsono, SpP
Spesialis Paru
16.00 - 20.00

Dr. Susanto Sudarsono, SpP
17.00 - 18.00 Spesialis Paru
17.00 - 20.00

Dr. Sukaenah Shebubakar, SpP, FCCP
Spesialis Paru
17.00 - 20.00

Dr. Sukaenah Shebubakar, SpP, FCCP
Spesialis Paru
17.00 - 20.00

Dr. Sukaenah Shebubakar, SpP, FCCP
Spesialis Paru
17.00 - 20.00

Dr. Sukaenah Shebubakar, SpP, FCCP
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Spesialis Penyakit Syaraf
Sabtu --> Sabtu -->
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU MINGGU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00 Spesialis Penyakit Syaraf
09.00 - 11.00

Dr. Riwanti Yuliami, SpS
Spesialis Penyakit Syaraf
09.00 - 11.00

Dr. Riwanti Yuliami, SpS
Spesialis Penyakit Syaraf
09.00 - 11.00

Dr. Riwanti Yuliami, SpS
10.00 - 10.30 Spesialis Penyakit Syaraf
10.00 - 12.00

Dr. Rini Ismarijanti, SpS
Spesialis Penyakit Syaraf
10.00 - 20.00

Dr. Rini Ismarijanti, SpS
10.30- 11.00
11.00 - 12.00 Spesialis Penyakit Syaraf
11.00 - 12.00

Dr. Rini Ismarijanti, SpS
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Spesialis Penyakit Syaraf
17.00 - 19.00

Dr. Rini Ismarijanti, SpS
Spesialis Penyakit Syaraf
17.00 - 19.00

Dr. Rini Ismarijanti, SpS
Spesialis Penyakit Syaraf
17.00 - 19.00

Dr. Rini Ismarijanti, SpS
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Spesialis Kulit & Kelamin
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.30- 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30 Spesialis Kulit & Kosmetik
19.00 - 20.00
dr. Bachrumsjah S, SpKK
Spesialis Kulit & Kosmetik
19.00 - 20.00
dr. Bachrumsjah S, SpKK
Spesialis Kulit & Kosmetik
19.00 - 20.00
dr. Bachrumsjah S, SpKK
20.00
Spesialis Gigi & Mulut
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU MINGGU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 09.30 Spesialis Gigi & Mulut
09.00 - 12.00
Drg. Eka Barkah
Spesialis Gigi & Mulut
09.00 - 12.00
Drg. Eka Barkah
Spesialis Gigi & Mulut
09.00 - 12.00
Drg. Eka Barkah
Spesialis Gigi & Mulut
09.00 - 12.00
Drg. Eka Barkah
09.30 - 10.00 Spesialis Gigi & Mulut
09.30 - 12.00
drg. Devi Dwidayanti. S
Spesialis Gigi & Mulut
09.30 - 12.00
Drg. Devi Dwidayanti Sonandar
10.00- 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.30 - 14.00 Spesialis Gigi & Mulut
13.30 - 16.00
Drg. Henti Pujiawati
Spesialis Gigi & Mulut
13.30 - 16.00
Drg. Santi Herlina
Spesialis Gigi & Mulut
13.30 - 16.00
Drg. Henti Pujiawati
Spesialis Gigi & Mulut
13.30 - 16.00
drg. Santi Herlina
Spesialis Gigi & Mulut
13.30 - 16.00
Drg. Henti Pujiawati
Spesialis Gigi & Mulut
13.30 - 16.00
Drg. Sri Rahayu, MKes, Phd
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Spesialis Gigi & Mulut
17.00 - 20.00
Drg. Sri Rahayu, MKes, Phd
18.00 - 19.00 Spesialis Gigi & Mulut
18.00 - 20.00
Drg. Eka Sarastiati
Spesialis Gigi & Mulut
18.00 - 20.00
Drg. Eka Sarastiati
Spesialis Gigi & Mulut
18.00 - 20.00
Drg. Eka Sarastiati
Spesialis Gigi & Mulut
18.00 - 20.00
Drg. Eka Sarastiati
Spesialis Gigi & Mulut
18.00 - 20.00
Drg. Devi Dwidayanti Sonandar
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Spesialis Mata
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU MINGGU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 09.30 Spesialis Mata
09.00 - 12.00
Dr. Reni Junita, SpM
Spesialis Mata
09.00 - 12.00
Dr. Reni Junita, SpM
Spesialis Mata
09.00 - 12.00
Dr. Reni Junita, SpM
09.30 - 10.00 Spesialis Mata
09.30 - 12.00
Dr. Sri Fulina, SpM
Spesialis Mata
10.00 - 13.00
Dr. Fauziah Madona, SpM (Minggu II&IV)
09.30 - 12.00
Dr. Sri Fulina, SpM (Minggu I, II & V)
10.00- 11.00 Spesialis Mata
10.00 - 13.00
Dr. Fauziah Madona, SpM
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Spesialis Mata
17.00 - 20.00
Dr. H. Dasril Dahar, SpM
Spesialis Mata
17.00 - 20.00
Dr. Sri Fulina, SpM
Spesialis Mata
17.00 - 20.00
Dr. H. Dasril Dahar, SpM
Spesialis Mata
17.00 - 20.00
Dr. Sri Fulina, SpM
Spesialis Mata
17.00 - 20.00
Dr. H. Dasril Dahar, SpM
Spesialis Mata
17.00 - 20.00
Dr. H. Dasril Dahar, SpM
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Spesialis Bedah Orthopedi
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00 Spesialis Bedah Orthopedi
08.00 - 10.00
dr. Putu Mega W, SPOT
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00- 11.00        
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Spesialis Bedah Orthopedi
16.00 - 20.00
dr. Putu Mega W, SPOT
Spesialis Bedah Orthopedi
16.00 - 20.00
dr. Putu Mega W, SPOT
Spesialis Bedah Orthopedi
16.00 - 20.00
dr. Putu Mega W, SPOT
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Spesialis Bedah Umum
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU MINGGU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 09.30 Spesialis Bedah Umum
09.00 - 10.00
Dr. Hartono Adi Putro, SpB
Spesialis Bedah Umum
09.00 - 11.00
Dr. Hartono Adi Putro, SpB
Spesialis Bedah Umum
09.00 - 11.00
Dr. Hartono Adi Putro, SpB
Spesialis Bedah Umum
09.00 - 10.00
Dr. Hartono Adi Putro, SpB
Spesialis Bedah Umum
09.00 - 11.00
Dr. Hartono Adi Putro, SpB
Spesialis Bedah Umum
09.00 - 10.00
Dr. Hartono Adi Putro, SpB
09.30 - 10.00
10.00- 11.00
11.00 - 11.30 Spesialis Bedah Umum
11.00 - 15.00
Dr. Muh. Amillullah, SpB
Spesialis Bedah Umum
11.00 - 15.00
Dr. Muh. Amillullah, SpB
Spesialis Bedah Umum
11.00 - 15.00
Dr. Muh. Amillullah, SpB
Spesialis Bedah Umum
11.00 - 15.00
Dr. Muh. Amillullah, SpB
Spesialis Bedah Umum
11.00 - 15.00
Dr. Muh. Amillullah, SpB
11.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 Spesialis Bedah Umum
13.00 - 15.30
Dr. Muh. Amillullah, SpB
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Spesialis Bedah Umum
17.00 - 20.00
dr Iskandar, SpB Spesialis Bedah Umum
19.00 - 20.30
Dr. Muh. Amillullah, SpB
Spesialis Bedah Umum
17.00 - 20.00
dr Iskandar, SpB Spesialis Bedah Umum
19.00 - 20.30
Dr. Muh. Amillullah, SpB
Spesialis Bedah Umum
17.00 - 20.00
dr Iskandar, SpB Spesialis Bedah Umum
19.00 - 20.30
Dr. Muh. Amillullah, SpB
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Spesialis Bedah Umum
19.00 - 20.30
Dr. Muh. Amillullah, SpB
Spesialis Bedah Umum
19.00 - 20.30
Dr. Muh. Amillullah, SpB
Spesialis Bedah Umum
19.00 - 20.30
Dr. Muh. Amillullah, SpB
20.00 - 20.30
Spesialis Kebidanan & Kandungan
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 09.30 Spesialis Kebidanan & Kandungan
09.00 - 12.00
Dr. Dewi Retnowati, SpOG

Spesialis Kebidanan & Kandungan
10.00 - 20.00
17.00 - 20.00
Dr. Suharni Kahar, SpOG

Spesialis Kebidanan & Kandungan
09.00 - 12.00
Dr. Suharni Kahar, SpOG


Spesialis Kebidanan & Kandungan
10.00 - 12.00
Dr. Fachruddin N, SpOG
Spesialis Kebidanan & Kandungan
09.00 - 12.00
dr. Essa Manassa R, SpOG

Spesialis Kebidanan & Kandungan
09.00 - 12.00
Dr. Suharni Kahar, SpOG

Spesialis Kebidanan & Kandungan
15.00 - 17.00
dr. Dewi Retnowati, SpOG

Spesialis Kebidanan & Kandungan
18.00 - 20.00
dr. H. Fachruddin N, SpOG

Spesialis Kebidanan & Kandungan
18.00 - 20.00
dr. Essa Manassa R, SpOG

09.30 - 10.00
10.00- 11.00 Spesialis Kebidanan & Kandungan
10.00 - 12.00
dr. H. Fachruddin N, SpOG
Spesialis Kebidanan & Kandungan
10.00 - 12.00
dr. Essa Manassa R, SpOG

11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Spesialis Kebidanan & Kandungan
15.00 - 17.00
Dr. Dewi Retnowati, SpOG

Spesialis Kebidanan & Kandungan
15.00 - 17.00
Dr. Dewi Retnowati, SpOG

Spesialis Kebidanan & Kandungan
15.00 - 17.00
Dr. Dewi Retnowati, SpOG

Spesialis Kebidanan & Kandungan
15.00 - 17.00
Dr. Dewi Retnowati, SpOG

16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Spesialis Kebidanan & Kandungan
17.00 - 20.00
Dr. Suharni Kahar, SpOG

18.00 - 19.00 Spesialis Kebidanan & Kandungan
18.00 - 20.00
Dr. Essa Manassa Resti, SpOG


Spesialis Kebidanan & Kandungan
18.00 - 20.00
Dr. Fachruddin N, SpOG
Spesialis Kebidanan & Kandungan
18.00 - 20.00
Dr. Essa Manassa Resti, SpOG


Spesialis Kebidanan & Kandungan
18.00 - 20.00
Dr. Fachruddin N, SpOG
Spesialis Kebidanan & Kandungan
18.00 - 20.00
Dr. Fachruddin N , SpOG
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Spesialis THT
<
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00 Spesialis THT
08.00 - 11.00
dr. Bambang Suprayogi, SpTHT
Spesialis THT
08.00 - 11.00
dr. Bambang Suprayogi, SpTHT
Spesialis THT
08.00 - 11.00
dr. Bambang Suprayogi, SpTHT
09.00 - 09.30 Spesialis THT
09.00 - 11.00
Dr. Hidayat Anwar, SpTHT
Spesialis THT
09.00 - 11.00
Dr. Hidayat Anwar, SpTHT
Spesialis THT
09.00 - 11.00
Dr. Hidayat Anwar, SpTHT
09.30 - 10.00
10.00- 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Spesialis THT
16.00 - 18.00
Dr. Bambang Suprayogi, SpTHT
Spesialis THT
16.00 - 18.00
Dr. Bambang Suprayogi, SpTHT
Spesialis THT
16.00 - 18.00
Dr. Bambang Suprayogi, SpTHT
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Spesialis THT
18.00 - 20.00
Dr. Hidayat Anwar, SpTHT
Spesialis THT
18.00 - 20.00
Dr. Hidayat Anwar, SpTHT
Spesialis THT
18.00 - 20.00
Dr. Hidayat Anwar, SpTHT
Spesialis THT
18.00 - 20.00
Dr. Hidayat Anwar, SpTHT
Spesialis THT
18.00 - 20.00
Dr. Hidayat Anwar, SpTHT
Spesialis THT
18.00 - 20.00
Dr. Hidayat Anwar, SpTHT
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Spesialis Kesehatan Jiwa
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00        
10.00- 11.00         Spesialis Kesehatan Jiwa
10.00 - 12.00
Dr. Djarot Sudjatmoko, SpJ
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Spesialis Kesehatan Jiwa
16.00 - 18.00
dr. Tara Aseana, SpKJ
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Spesialis Radiologi
Jum'at --> Jum'at -->
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU MINGGU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30- 11.00
11.00 - 11.30 Spesialis Radiologi
11.00 - 13.00
Dr.Lely Hadiyati, SpRAD
Spesialis Radiologi
11.00 - 13.00
Dr.Lely Hadiyati, SpRAD
Spesialis Radiologi
11.00 - 13.00
Dr.Lely Hadiyati, SpRAD
Spesialis Radiologi
11.00 - 13.00
Dr.Lely Hadiyati, SpRAD
11.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00  
17.00 - 18.00 Spesialis Radiologi
17.00 - 19.00
Dr. Tengku Darmiyanti, SpRad
Spesialis Radiologi
17.00 - 19.00
Dr. Abdullah Bachmid, SpRad
Spesialis Radiologi
17.00 - 19.00
Dr. Abdullah Bachmid, SpRad
Spesialis Radiologi
17.00 - 19.00
Dr. Tengku Darmiyanti, SpRad
Spesialis Radiologi
17.00 - 19.00
Dr. Tengku Darmiyanti, SpRad
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU MINGGU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00 Akupuntur
09.30 - 16.00
Dr. Sharmila Tagore
  Akupuntur
09.30 - 16.00
Dr. Sharmila Tagore
  Akupuntur
09.30 - 16.00
Dr. Sharmila Tagore
10.00- 11.00    
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Gizi
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU MINGGU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 09.30 Gizi
09.00-12.00
Gizi
09.00-12.00
Gizi
09.00-12.00
Gizi
09.00-12.00
Gizi
09.00-12.00
Gizi
09.00-12.00
09.30 - 10.00  
10.00- 11.00  
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Fisioterapi
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00 Fisioterapi
08.00-13.00
Fisioterapi
08.00-13.00
Fisioterapi
08.00-13.00
Fisioterapi
08.00-13.00
Fisioterapi
08.00-13.00
Fisioterapi
08.00-13.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00- 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Fisioterapi
15.00-20.00
Fisioterapi
15.00-20.00
Fisioterapi
15.00-20.00
Fisioterapi
15.00-20.00
Fisioterapi
15.00-20.00
Fisioterapi
15.00-20.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Spesialis Anestesi
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 09.30 Spesialis Anestesi
09.00-11.00
dr. Ridwan Yatim, SpAn
Spesialis Anestesi
09.00-11.00
dr. Ridwan Yatim, SpAn
Spesialis Anestesi
09.00-11.00
dr. Ridwan Yatim, SpAn
Spesialis Anestesi
09.00-11.00
dr. Ridwan Yatim, SpAn
Spesialis Anestesi
09.00-11.00
dr. Ridwan Yatim, SpAn
Spesialis Anestesi
09.00-11.00
dr. Ridwan Yatim, SpAn
10.00- 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Rehabilitasi Medik
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU MINGGU
06.00 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00- 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Rehabilitasi Medik
18.00-21.00

Dr. Eka Poejihartanto, SpKFR
Rehabilitasi Medik
18.00-21.00

Dr. Eka Poejihartanto, SpKFR
Rehabilitasi Medik
18.00-21.00

Dr. Eka Poejihartanto, SpKFR
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00